Lapas karte: Skola

Skola

 
 
Paiet vien 20 gadi līdz cara Aleksandra I 1817.gadā pasludinātajā Kurzemes zemnieku brīvlaišanas likumā teikto - uz 1000 zemnieku dvēselēm ierīkojama viena skola, ievēro Dundagas muižā.
1837.g., kad Dűnsbergu Ernests jau pusceturtā gada pie mācītāja bija nodzīvojis, tad februāra mēnesī tam gadījās mācītājam līdz braukt uz kādām Subdegas ciema mājām, kur mācītājs bija lūgts pie slimnieka, tam pasniegt svēto vakariņu. Braucot, mācītājs tā viņu uzrunāja: “Ernest, vai tu zini ko no jauna?” “Nē, nezinu neko, mācītāja kungs,” Ernests atbildēja. “Mūsu cienīgs barona kungs manim teica, ka viņš nodomājis Dundagā būvēt jaunu skolas namu,” mācītājs, piespiestu balsi, itin gari teica. “Slavēts Dievs! Un paldies barona kungam!” Ernests teica. “Lai tas notiek no Jūsu, mācītāja mutes, iekš Dieva ausīm.” “Jā, jā; tas ir jau stipri vien runāts un kungi jau arī sprieduši, ka vēl šo pašu ziemu vajadzīgie baļķi izvedami.” Mācītājs stāstīja. “Jauki! Lai Dievs palīdz! Bet kur tad nodomāts būvēt? Laikam taču pašā Dundagā. “Dundagā pašā gan ne, jo cienīgs barona kungs negrib pavairot tādus dienestniekus, kam jādod gatava maize un alga. Bet grib priekš tam atdot gatavas mājas.” [1]
 
Par skolai piemērotāko vietu barons bija izraudzījies Kubeles mežsargu mājas. Pēc mācītāja K.Glēzera ieteikuma par skolotāju jaunajā skolā ieliek Ernestu Dinsbergu, toreizējo mācītāja kučieri. Par Kubeles mājām, E.Dinsbergs spriež: "..  tās jau it nekā neder skolas ietaisei un ļaužu pietikšanai pie skolas. ..Tādā dziļā mežā, atstatu no lielceļa un uz pašām Tingeres robežām. .. Kā tur derēs skolas nams? Kā tur varēs aiziet Dundzinieku bērni skolā? Vislielākais novada gabals ir Dundagas muižai otrā pusē un skolas nams šaipus Dundagas muižas veselu jūdzi! Un kāds tur slikts meža ceļš, gandrīz pāris verstu, kamēr var tikt ārā uz lielceļu." [1]

Ludvigs Adamovičs (1884 – 1943; Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes docents, izglītības ministrs) par savu skolu, arī dzimto vietu: "Esmu dzirdējis vienmēr Kubalskol’. Agrākie oficiālie nosaukumi Kubeles skola un Kubeļu skola, ko atrodu pamīšus arī savās skolas liecībās, kā arī [Jura] Plāķa atzīmētais nosaukums [Kubelskol’] ir darināti pēc vācu vārda Kubbeln, bet Kubele, liekas, nevar pastāvēt blakus skaidrajam latviešu vārdam Kubla.” [2]
 
1. Poruks Jānis. Ernsts Dünsberģis. Autobiografija ar ģīmetni un ievadu no Poruku Jāņa. - Cēsis, 1904.
2. L. Adamovičs. Kublas (tagad E.Dinsberģa) skolas sākumi un pirmais pusgadsimtenis. (1838.-1898.). Rīga, 1939.
	
Viss raksts
Skola
Pieteikt apmeklējumu
Domu graudi

   Kas skolu atstājis nevaid palicis jo
   gudrs savā prātā nedz jo dievbijīgs
   un jo mīlīgs savā sirdī tas lai
   nevienam neteic ka skolā ir bijis jo 
   viņš tam namam padara kaunu.
Kārl Krauze
Proves raksti, 1844.
1
2
3