Lapas karte: Uzziņa >> E. Dinsberga bibliogrāfija

E. Dinsberga bibliogrāfija

1861
Dinsbergs, E. Mahte. Mazi perschiņi ar 12 bildehm / no G.A. Renher, bilschu apgahdataja un E. Dünsberg, rihmetaja. Jelgawa: G.A. Renhera apg., 1861. - 16 lpp.
1862
Dinsbergs E. Bēn glābtes [Dzejolis] // Pēterburgas avīžu pielikums „Dzirkstele”. 1862. – Nr.16. – 179.lpp.
Kalviešu grāmatu biedrība. Bihbeles dabbas-stahsti, jeb: Deewa raddijumi Palestinā un tannis apkahrtejās semmēs ko bihbelē peeminu. .. latviski pārcēlis E. Duensberg. Jelgava: Stefenhāgens, 1862. – 286 lpp.
Deenupehrle, jeb, kahda swehtiba nahk no kristigas swehtdeenu swehtischanas / latwiski no E. Dünsberg. Jelgawa: Steffenhagen, 1862. - 110 lpp.
Dienu pērle, jeb kāda svētība nāk no kristīgas svētdienu svētīšanas / latviski no E. Dinsberga
Dünsberg E. Kabbatas grahmatiņa ar daudz lustigahm ziņģehm sarakstīta no E. Dünsberg. Ohtra daļa. Jelgawa: J.W.Steffenhagen un dehls, 1862. 144 lpp.
Schönberg E.F., Mathias V. Kabatas grāmatiņas ar daudz lustīgām ziņģēm. 1. daļa. Jelgava: J.V. Steffenhāgens un dēls, 1856. – 144 lpp.
Hey W., Speckter O. Peezdesmit pasazziņas ar bildehm, ko klausigeem behrneem par lusti un mahzibu apgahdajuschi E. Dünsberg, rihmetajs un G. A. Reyher, bilschu apgahdatajs. 1.daļa. Jelgava, S.F.Steffenhagens un dēls, 1862. – 114 lpp.
Dünsberg E. Rīmes. Mīlestības gaudas. Pirmās grāmatas trešā daļa. Jelgava : J.F. Steffenhagen, 1862. - 160 lpp.
4. izd. Jelgava: J.F. Steffenhagen, 1886. - 160 lpp.
Saite >>
1863
[Autors nezināms]. Angelika zeetuma un pasuddis Ado. No vācu val. pārcēlis E. Dinsbergs. – Rīga: Häcker, 1863. - 71 lpp.
Angelika cietumā un pazudis Ado.
Uzziņa
Pieteikt apmeklējumu
Domu graudi
   
   Mācies priekš dzīves, bet ne priekš
   skolas.  Miers baro, nemiers posta.
   Ar stipru neej  lauzties, nedz ar
   bagātu tiesā. Ko sēsi, to pļausi
   Deviņi amati desmitais bads.
Karlis Biķ iz Kubelim
Proves raksti, 1896.
1
2
3